Regulamin i polityka prywatności

potrzebne informacje

Regulamin
i polityka prywatności

Regulamin sklepu internetowego Poza Ramami

Regulamin sklepu internetowego Poza Ramami

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu
internetowego https://platforma.pozaramami.com/, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

Za pośrednictwem serwisu https://platforma.pozaramami.com/ możliwy jest zakup różnego rodzaju
materiałów i usług realizowanych bezpośrednio przez autorkę strony tj. webinary i kursy
online.
Sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem serwisu https://platforma.pozaramami.com/ realizuje
Maja Michalak, prowadząca firmę Poza Ramami Maja Michalak, ul. Marcina Kasprzaka
31b/587, 01-234, Warszawa, NIP: 5272945585
Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail maja@pozaramami.com.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – Maja Michalak, prowadząca firmę Poza Ramami Maja Michalak, ul.
Marcina Kasprzaka 31b/587, 01-234, Warszawa, NIP: 5272945585,
2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3. Materiał – treść cyfrowa lub indywidualna usługa, m.in. plik wideo, plik audio, lub inny
dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej,
4. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów w postaci
komputerowych plików lub innej, świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę
na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu,
5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem:
6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://platforma.pozaramami.com/,
7. Sprzedawca – Maja Michalak, prowadząca firmę Poza Ramami Maja Michalak, ul.
Marcina Kasprzaka 31b/587, 01-234, Warszawa, NIP: 5272945585,
8. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
która dokonuje zakupu Materiału.
§ 2

Postanowienia wstępne

1. Każdy Użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i
obowiązki Sprzedawcy i Użytkownika.

3. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do
wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje
się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami
Regulaminu, nie może dokonać rejestracji, a jeżeli powiadomi o tym administratora
Serwisu, administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług lub
usunąć z Serwisu wszelkie jego dane.
4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami
prawa. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług,
usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez
niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego
Regulaminu.
5. Do korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie następujących warunków
technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:
● dostęp do Internetu,
● standardowy system operacyjny,
● standardowa przeglądarka internetowa,
● posiadanie aktywnego adresu e-mail.
6. Do korzystania z usługi, kursu lub produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie
następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie
Użytkownika:
● dostęp do Internetu,
● standardowy system operacyjny,
● standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
● standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader) i/lub .pttx (Microsoft
PowerPoint)
● możliwość odtwarzania plików wideo,
● posiadanie aktywnego adresu e-mail.
7. Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w
szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w
Serwisie.
9. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto w złotych polskich.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą
elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez
Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie
prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe
jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy
również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i
utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz
historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z
wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą
automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupujący może w
każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie
konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem
konta.
5. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy
również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu
Użytkownikowi wiadomości email zawierających informacje o nowościach,
promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się
poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez
zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Użytkownik
może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk
służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach
newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika nieodpłatnie.
Odpłatne są natomiast umowy świadczenie usług i umowy o dostarczenie treści
cyfrowych zawierane za pośrednictwem Serwisu.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku
z korzystaniem ze Serwisu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych
osobowych przez osoby nieuprawnione.
8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o
wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownika może
zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
maja@pozaramami.com.

§ 4
Składanie zamówień

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu
oferowanych w nim Produktów.
2. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
3. Zarejestrowanym klientem jest Użytkownik, który posiada konto w Serwisie.
Kupujący może założyć konto z poziomu Serwisu.
4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po
uprzednim dodaniu do koszyka produktów. W formularzu konieczne jest podanie
danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia
następuje również wybór metody płatności za zamówienie – wybór sposobu płatności
ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za
Produkt jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora
Płatności. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym
Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących regulaminu, Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą.
5. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Użytkownik zostanie przeniesiony
na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty.

6. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę z
potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub
usługi uważa się za zawartą między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
7. Potwierdzenie zakupu Użytkownik otrzyma również na adres e-mail podany w
formularzu zamówienia.

8. Dokonując zakupu produktu, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w materiałach marketingowych przez Sprzedawcę. 

§ 5

Płatność i realizacja zamówień

1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Serwisu oraz
prezentowane są Użytkownikowi na etapie składania zamówienia.
2. Płatności elektroniczne Przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora
płatności: PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7792369887, KRS:
0000347935, kapitał zakładowy 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do
rejestru krajowych instytucji płatniczych.
3. Usługa jest realizowana według informacji oraz w terminie (przedziale czasowym)
podanych w ofercie.
4. Produkt udostępniany jest Użytkownikowi na okres określony w ofercie. W tym
czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.
5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Sprzedawcę należności uiszczanej
dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych
innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz
ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane w Serwisie oraz podczas
składania zamówienia.
6. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na
adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
7. Dostawa Produktu jest bezpłatna, o ile nie podano inaczej w ofercie.
8. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, Sprzedający własnoręcznie
udostępnia Użytkownikowi zamówiony Produkt. Wysyłka wszelkich niezbędnych
informacji ma miejsce niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika, nie
później niż 24 godziny od dokonania zapłaty. W przypadku usługi indywidualnej
szczegóły jej realizacji są ustalane przez bezpośredni kontakt mailowy lub
telefoniczny z Użytkownikiem w oparciu o zasady określone w ofercie.
9. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest
podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając
zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez
konieczności składania swojego podpisu. Postanowienie to nie dotyczy
Konsumentów.
10. Realizacja zamówienia obejmującego kurs on-line następuje poprzez przesłanie na
adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia wiadomości
zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu.
11. Dostęp do kursu on-line odbywa się za pośrednictwem dedykowanej podstrony
Serwisu. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem dla Użytkownika konta w ramach
Serwisu umożliwiającego mu uzyskanie dostępu do kursu.
12. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach Serwisu, treści
cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości
Użytkownikowi.
13. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być
ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie

Serwisu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Użytkownik utraci
dostęp do kursu. Jeżeli dostęp do kursu on-line przyznawany jest na czas
nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu, o
czym uprzedzi Użytkownika przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej
sytuacji Użytkownik będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład
kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.
14. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z
prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
1) korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez
pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów
osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie
poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
2) nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek
osobom trzecim,
3) nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej
zgody Sprzedawcy.
15. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 15 powyżej,
Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Użytkownik dostępu do platformy.
16. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak webinar itp.
następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Użytkownik w
formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania
dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
17. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte
przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Użytkownik.
18. Jeżeli Użytkownik dokona zakupu pakietu, w którego skład wchodzi Usługa i Produkt
ich realizacja i udostępnienie Użytkownikowi nastąpią według zasad określonych
odpowiednio powyżej.

§ 6

Korzystanie z zakupionych Produktów

1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne,
podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z
ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach
udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.
3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w
całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej
Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń).
Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie
publiczne.
4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie
korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem.
W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca może kierować roszczenia
względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.
Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

5. Kursy w serwisie nie ponoszą odpowiedzialności za wyniki korzystania z Produktów i
usług osiągane przez Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za własne
decyzje i postępy edukacyjne, a ocena i wykorzystanie naszych produktów i usług
powinny być oparte na jego własnej należytej staranności.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na
odległość, ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni
od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,
Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą
lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy,
wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego
mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. Jeśli w toku zakupu Produktu Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i
dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy
zawartej ze Sprzedawcą.
3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Użytkownikowi wiadomości e-mail z
instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
§ 8
Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi Produkt wolny od wad.
2. Jeżeli Użytkownik stwierdzi wadę Produktu powinien poinformować o tym
Sprzedawcę, skradając reklamację.
3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj.
maja@pozaramami.com.
4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika,
przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania
niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod
rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika kompletnej reklamacji
w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji.
§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane
zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem:

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania
mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
● zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
● zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Konsumentem a Sprzedawcą,
● skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub
organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej
http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod
adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów
pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w
życie z dniem ich publikacji w Serwisie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu
stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika umowy
ze Sprzedawc

Polityka prywatności i plików cookies

Dzień dobry! Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność.
Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałam dla Ciebie ten dokument, w którym
znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies
w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.platforma.pozaramami.com
Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Maja Michalak, prowadząca
firmę Poza Ramami Maja Michalak, ul. Marcina Kasprzaka 31b/587, 01-234, Warszawa,
NIP: 5272945585
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili
możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres maja@pozaramami.com

§ 1
Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych jest Maja Michalak, prowadząca firmę Poza Ramami Maja Michalak, ul. Marcina
Kasprzaka 31b/587, 01-234, Warszawa, NIP: 5272945585
Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są
odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych
celów przetwarzania danych osobowych poniżej).
Uprawnienia
RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem
Twoich danych osobowych:
1. prawo dostępu do danych osobowych,
2. prawo do sprostowania danych osobowych,
3. prawo do usunięcia danych osobowych,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
6. prawo do przenoszenia danych,
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową
zgodę wyraziłeś.
Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16
– 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za
potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą
przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych
osobowych. Dla Twojej wygody dołożyłam starań, by w ramach opisu poszczególnych
operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych
operacji uprawnienia.

Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli
uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia
przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym,
jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że
wyślesz wiadomość na adres maja@pozaramami.com Dołożyłam jednak wszelkich starań,
by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce
prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie
jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Bezpieczeństwo
Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam
podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych
przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą
starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego
nieupoważnione.
Odbiorcy danych
Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z
których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług
czy realizacji zamówień w sklepie internetowym.
1. Biuro rachunkowe „KOMFORT PLUS” S.C. Mariusz Gonera i Jolanta Gonera, ul.
Targowa 59 lok. 4a, 03-729 Warszawa
2. CLICKMEETING Sp. z o.o ul. Arkońska 6 lok. A4 80-387 Gdańsk
3. home.pl S.A ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin
Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują
stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych
wymaganych przez przepisy prawa.

§ 2

Cele i czynności przetwarzania

Konto użytkownika
Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak
adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych konta możesz
podać swoje dalej idące dane. Dane przekazane mi w związku z założeniem konta,
przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy
zdecydujesz się usunąć konto, usunę również dane w nim zawarte. Pamiętaj jednak, że
usunięcie konto nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez
Ciebie z wykorzystaniem konta. W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych

zawartych w koncie. W każdej chwili możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta.
Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
Zamówienia
Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak
imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
Dane przekazane mi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji
zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
uwzględnienia faktury w mojej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w
celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a
następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w
celach statystycznych. Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać faktury z
Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał
obowiązek podatkowy.
W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po
realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz
domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu
zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać
się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z
tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich
danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej
bazy.
W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia
danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
Newsletter
Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać mi swój adres e-mail za
pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane mi podczas zapisu do
newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich
przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania
się do newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba
że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z
bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak
również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci
również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
Webinary
Jeżeli chcesz wziąć udział w webinarze, który organizuję, musisz przekazać mi swoje dane
osobowe takie jak adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne, by wziąć udział w webinarze. Dane przekazane mi w związku z udział w

webinarze wykorzystywane są w celu organizacji webinaru, a podstawą prawną ich
przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zapisu na webinar.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w systemie webinarowym, jak
również żądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o
którym mowa w art. 20 RODO.
Reklamacje i odstąpienie od umowy
Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz mi dane osobowe
zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuje imię i
nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od
umowy.
Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy
wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od
umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub
procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być
ponadto archiwizowane w celach statystycznych.
W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od
umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się
przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu
przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia
roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie
Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych
z mojej bazy.
Kontakt
Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte
w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię. Ponadto, w treści
wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne,
ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania ze
mną kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest
usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6
ust. 1 lit. c RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie
określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii
korespondencji, jaką ze mną prowadziłaś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również
domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje
nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

§ 3

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Moja strona podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki
cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym
(np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system
teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich
(cookies podmiotów trzecich). Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po
zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne).
Inne cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi
rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Więcej
szczegółów znajdziesz poniżej.
Zgoda na cookies
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania
plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies
z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej
przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami
cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz
wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności
w korzystaniu z moich stron, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują
cookies.
Cookies własne
Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w
szczególności procesu zamówienia i logowania do konta użytkownika.
Cookies podmiotów trzecich
Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje
funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików
cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies
zostało opisane poniżej.
Google Analytics
Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuje,
opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk
i ich analizie w celu optymalizacji moich stron internetowych.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej
strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera
Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dane o użytkownikach i
zdarzeniach nie wygasają automatycznie.

Z uwagi na aktywowaną przeze mnie anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany
przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest
przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany.
Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics
co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę
techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez
przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia
stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających
certyfikat Privacy Shield.
Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących
korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również
przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się
pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
W ramach Google Analytics zbieram również dane demograficzna oraz dane o
zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu mojej
strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy
nie.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach
Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez
Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Facebook Pixel
Korzystam z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i
zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W
ramach tych narzędzi kieruję do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym
zakresie realizuje, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie w postaci
marketingu własnych produktów lub usług.
W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w
mojej witrynie, zaimplementowałam w ramach moich stron Pixel Facebooka, który w sposób
automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej witryny w zakresie
przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane
do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na
Twoją identyfikację. Wiem jedynie, jakie działania podjęłaś w ramach mojej strony. Informuję
Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie
zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla
swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już
zależne ode mnie, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności
Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation Z poziomu swojego konta na
Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę
techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez
przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia
stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających
certyfikat Privacy Shield.
W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu mojej strony możesz
zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie w Twoim przypadku z Pixela
Facebooka, czy nie.
Narzędzia społecznościowe
Na moich stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe
udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google,
LinkedIN.
Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka
nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów
społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego
usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej
integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetla moją stronę,
nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat
zalogowana. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę
przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w
USA) i tam przechowywana.
Jeśli zalogowałaś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie
mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym
serwisie społecznościowym.
Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to
odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego
usługodawcy i tam zachowana.
Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą
się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich
dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość
kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających
ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych
usługodawców.
• Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
• Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
• Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl

• LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie
odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie,
to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również
całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia
dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
§ 4
Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w
logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o
przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i
przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z
konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu
Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do
administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami
upoważnionymi do administrowania serwerem.

Copyright © 2022 Poza Ramami. All rights Reserved. | Polityka prywatności | Regulamin